7 დეკ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაცია საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლის შერჩევის მიზნით

სსიპ კოლეჯი "მერმისი"

2023 წლის 05 დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით

 

აცხადებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლის შერჩევის მიზნით.

სსიპ კოლეჯის "მერმისი" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად რეგისტრაციის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. პირადი განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3. CV/რეზიუმე