22 ნოე

ვაკანსია

 

სსიპ საზოგადოებრიბი კოლეჯი "მერმისი"

აცხადებს ვაკანსიას

 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტის თანამდებობაზე

 

განაცხადები მიიღება 17 ნოემბრიდან 23 ნოემბრის ჩათვლით

ელექტრონულ ფოსტაზე: mermisicollege@gmail.com

ანართი N1

 

  • ვაკანსიის დასახელებასპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი

 

  • შესასრულებელისამუშაოსაღწერილობა:

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მხარდაჭერა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განათლების მიღების დროს,  პანსიონში ცხოვრებისას და/ან საწარმო პრაქტიკის განხორციელებისას.

კერძოდ:

– შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა დამოუკიდებელი ფუნქციონირების უნარების (მობილობა, კომუნიკაციის, თვით–მოვლისუნარები) შეფასება;

       – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების და პრაქტიკის მიმღები ორგანიზაციის    ფიზიკური გარემოს შეფასება, საჭირო ცვლილებების გეგმის შემუშავება;

 – პროფესიულისაგანმანათლებლოდაწესებულებისდაპრაქტიკისმიმღებიორგანიზაციის    ფიზიკურიგარემოსადაპტირებაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირისინდივიდუალურისაჭიროებისგათვალისწინებითსტუდენტისდამოუკიდებელიფუნქციონირებისხარისხისგაზრდისმიზნით;

 – სამუშაო და სასწავლო მასალის ადაპტირება სტუდენტის სასწავლო და თვითმოვლის აქტივობებში დამოუკიდებელი ფუნქციონირების ხარისხის გაზრდის მიზნით;

 – კომპლექსური ადაპტაციების შემთხვევაში რეკომენდაციების წარდგენა  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის წინაშე;

– შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო გარემოში და პრაქტიკის მიმღებ ორგანიზაციაში დამოუკიდებლად ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის ინდივიდუალური გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელება ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან  და შესაბამისი საგნის პედაგოგთან ერთად;

– განსაზღვრული მიზნების მიმართულებით ინტერვენციის განხორციელება: შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა უნარების გავარჯიშება საგანმანათლებლო გარემოში ადაპტირების  მიზნით;

– შეზღუდული შესაძლებლობის და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა (დახმარება) სასწავლო და პრაქტიკის პროცესთან დაკავშირებული აქტივობების და ყოველდღიური  აქტივობების (მობილობა, ორიენტაცია, კვება, ჩაცმა–გახდა, კომუნიკაცია) განხორციელებისპროცესში;

– პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისთვის და სტუდენტის დამოუკიდებელი ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის განსაზღვრული (დავალებული) აქტივობების  განხორციელება; 

– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მხარდაჭერა მულტიდისციპლინური გუნდური მიდგომით (პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელთან და ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან, მშობელთან) თანამშრომლობა ეთიკური პრინციპების დაცვით,

– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა შეფასების, განხორციელებული ინტერვენციის და მხარდამჭერი აქტივობების დოკუმენტირება,

 

  • პასუხისმგებლობის  საზღვრები

 

– სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი ანგარიშვალდებულია  საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან/ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან;

– სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი ვალდებულია  შეათანხმოს ყველა გადაწყვეტილება საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან/ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან;

– სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაასისტენტივალდებულიაწარუდგინოსყოველთვიურიანგარიში  საგანმანათლებლოდაწესებულებისადმინისტრაციას/ინკლუზიურიპროფესიულიგანათლებისსპეციალისტს;

 

  • სამუშაო პირობები

სარგო: 450  ლარი

სამუშაოდატვირთვა: სრულიგანაკვეთი

სამსახურისადგილმდებარეობა:თბილისისსიპსაზოგადოებრივიკოლეჯი „მერმისი“, მისამართი: 0178 თბილისი, გურამიშვილის 72 ;

ადგილების რაოდენობა:1

 

  • საკვალიფიკაციომოთხოვნები

სასურველიპროფესიასპეც. მასწავლებელი, ოკუპაციურითერაპევტი, სოც.მუშაკი

სასურველი საგანმანათლებლოხარისხი ბაკალავრისოციალურმეცნიერებებში, განათლების, რეაბილიტაციისანრომელიმესხვადაკავშირებულსფეროში

სამუშაოგამოცდილება:  მუშაობისარაუმცირესორწლიანიგამოცდილებასოცუზრუნველყოფის, რეაბილიტაციის, განათლებისანინკლუზიურიგანათლებისსფეროში. დაიშვებიანშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებთანაღმზრდელადანძიძადმუშაობისგამოცდილებისმქონეპირები.

მინიმალური კომპეტენცია:  „საქართველოსკანონიზოგადიგანათლებისშესახებ“. ,,საქართველოსკანონიპროფესიულიგანათლებისშესახებ“ ,,პროფესიულიგანათლებისრეფორმისსტრატეგია (პროფესიულიგანათლებისშუალედურისტრატეგიადასამოქმედოგეგმა 2013-2020 წლებისათვის), „ეროვნულისასწავლოგეგმა 2011–2016“, „სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაგანათლებისსახელმწიფოსტრატეგიადასამოქმედოგეგმა“

სასურველი უცხოენა:  ინგლისურიენა

 

  • სხვა სპეციალურიმოთხოვნები

 

– საჯაროსკოლებში, სპეციალიზირებულიპროფილისმქონესკოლებში,  დღისცენტრებში  სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირებთანმუშაობისმინიმუმ 2 წლიანიპრაქტიკულიგამოცდილება;

– კომპეტენციაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონედა/ანსპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაფუნქციურიუნარებისშეფასებისა;

–  კომპეტენციაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონედა/ანსპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთათვისინდივიდუალურისასწავლოგეგმისშედგენისდაგანხორციელების;

– კომპეტენციაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონედა/ანსპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთარეაბილიტაციისდა/ანსწავლების.

 

  • დამატებითი ინფორმაცია

უპირატესობამიენიჭებაპირს, რომელსაცდამატებითაქვს: 

– სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთამხარდაჭერისგამოცდილებაპროფესიულიგანთლებისმიღებისადადასაქმებისსაქმეში

      –აქვსპროფესიულიგანათლებისსისტემაშიმუშაობისგამოცდილება.

 

 

  • წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

– ავტობიოგრაფია

– სამოტივაციოწერილი

– სარეკომენდაციოწერილიწინარედასაქმებისადგილიდან

– პირადობისმოწმობისასლი

– განათლებისდამადასტურებელიდოკუმენტაცია (დიპლომისასლი)

– კვალიფიკაციისსხვადამადასტურებელიდოკუმენტები

 

დაინტერესებულმაპირებმაგამოაგზავნეთზემოთაღნიშნულიდოკუმენტაცია(ფოტოსურათთანერთად) ელ.ფოსტაზე mermisicollege@gmail.com. დამატებითიინფორმაციისათვისშეგიძლიათდაგვიკავშირდითტელეფონისნომერზე: 2 14 76 62; 2 14 76 63

კონკურსი ჩატარდება გასაუბრებისგზით. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ განაცხადების შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან (მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით).

 

გასაუბრების ზუსტი დროისა და თარიღის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

  • CV (რეზიუმე)  მიღებისბოლოვადაა:  23 ნოემბერი, 2016 .

 

გადმოწერა

სხვა სიახლეები | ვაკანსია