2 ივნ

ვაკანსია

სსიპ კოლეჯიმერმისიაცხადებს ვაკანსიას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „სასტუმრო მომსახურება“  მოდულის: მეორე უცხო ენა  სასტუმრო მომსახურებისთვის -  გერმანული ენის პროფესიული განათლებლის მასწავლებლის პოზიციაზე

მასწავლებლობის მსურველი პირი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ მოთხოვნას:

  • ზოგადი განათლების საბაზო და/ან საშუალო საფეხურზე გერმანული ენის სწავლების სამწლიანი გამოცდილება;
  • საგნობრივი გამოცდით დადასტურებული გერმანული ენის მასწავლებლის კვალიფიკაცია;
  • ბაკალავრი სპეციალობით გერმანული ენა (მასწავლებლობის უფლებით - გავლილი აქვს 60 კრედიტიანი პროგრამა/პროფესიული განათლების პედაგოგიური კურსი);
  • მაგისტრანტი სპეციალობით გერმანული ენა (სწავლების გამოცდილების არქონის შემთხვევაში, პედაგოგიკაში გადამზადება სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს);
  • გერმანული ენის მეცნიერებათა დოქტორი (სწავლების გამოცდილების არქონის შემთხვევაში, პედაგოგიკაში გადამზადება სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს).

 

მასწავლებლის ძირითადი მოვალეობებია:
 
1. პროფესიული სტუდენტების სწავლება შემუშავებული მოდულის შესაბამისად;
2.მოდულის კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
3. პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება

4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდაცია;
4.პედაგოგიური და კოლეგიალური ეთიკის ნორმების დაცვა;
5. შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.

სამუშაო დატვირთვა განისაზღვრება პროგრამის სასწავლო გეგმისა და კოლეჯის შინაგანაწესის შესაბამისად.

შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება საათობრივი ანაზღაურების შესაბამისად.

განცხადების წარდგენის ვადა: 02.06.202005. 06.2020

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ CV კოლეჯის ელექტრონულ ფოსტაზე: Nona_gudushauri@mermisicollege.edu.ge

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: 2 14 76 63; 577 504140

გადმოწერა

სხვა სიახლეები | ვაკანსია