საკონტაქტო ინფორმაცია

მეილი: Nona_gudushauri@mermisicollege.edu.ge

ტელეფონი: 2 14 78 87; 2 14 76 63

კოლეჯში მისაღებად საჭირო საბუთები:

განცხადება

საბაზო/საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (დედანი ან ნოტარიულად დამტკიცებული ასლი)

პირადობის მოწმობის ასლი

2 ფოტოსურათი 3/4